Teismo leidimų išdavimas

ŠEIMOS TURTO PERLEIDIMAS // VAIKO VARDU PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // TURTO  PERLEIDIMAS // NEVEIKSNAUS // RIBOTAI VEIKSNAUS ASMENS SANDORIŲ SUDARYMAS // IR KT.

Rengiame procesinius dokumentus teismui dėl teismo leidimų išdavimo

Nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorių, kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, sudarymas

Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens sandorių sudarymas

Laikinojo administratoriaus teisė disponuoti nežinia kur esančio asmens turtu, jį įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į turtą

Nuomotojo teisė laikinai apriboti nuomininko teisę naudotis išsinuomotu daiktu, kai išnuomoto daikto kapitalinis remontas nėra neatidėliotinas (t. y. nebūtinas) ir nuomininkas nesutinka laikinai atsisakyti teisės naudotis daiktu

Nuomininko teisė atlikti kapitalinį remontą, kai nuomotojas nevykdo pareigos savo lėšomis daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą

Nepilnamečio teisė paduoti pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jeigu tėvai, globėjai ir rūpintojai tokio sutikimo neduoda

Asmens, neturinčio 18 metų, santuokinio amžiaus sumažinimas

Asmens, nesulaukusio 16 metų, teisė tuoktis nėštumo atveju

Vaiko iš jo atstovų pagal įstatymą paėmimas

Asmens į psichiatrijos įstaigą paguldymas ir skyrimas jam priverstinį gydymą, leidimas pratęsti asmens bei neveiksnaus asmens priverstinė hospitalizacija

Asmens psichinės būklės tyrimas ir sutikimas tirti neveiksnaus asmens psichinę būklę

Sutuoktinio teisė atlikti veiksmus, kuriems atlikti reikalingas kito sutuoktinio sutikimas, kai tokio sutikimo dėl objektyvių priežasčių šis negali gauti

Sutuoktinio teisė sudaryti sandorį, kuriam reikalingas kito sutuoktinio sutikimas, kai vienas sutuoktinis kitam neduoda sutikimo sudaryti sandorį

Sutuoktinio teisė vienam tvarkyti bendrą turtą, kai kitas sutuoktinis yra išvykęs arba dėl kitų svarbių priežasčių negali kartu tvarkyti bendro turto

Vedybų sutarties, įregistruotos vedybų sutarčių registre, pakeitimas

Ribotai veiksnaus asmens teisė sudaryti vedybų sutartį, kai rūpintojas tokio sutikimo neduoda

Administratoriaus teisė administruojamą turtą įsigyti nuosavybėn 

Administratoriaus teisė keisti turto tikslinę paskirtį

Turto administratorių teisė veikti pavieniui arba pakeisti sprendimų dėl turto administravimo priėmimo tvarką, kai keli administratoriai vengia priimti sprendimus, susijusius su turto administravimu

VERTIMAI //

VERTIMAI Į ĮVAIRIAS KALBAS // VERTIMO TEISINGUMO TVIRTINIMAS VERTĖJO ANTSPAUDU

ŠEIMOS TEISINIAI SANTYKIAI

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS // SKYRYBOS // TURTO PADALIJIMAS // IŠLAIKYMO // ALIMENTŲ PRITEISIMAS // TĖVYSTĖS NUSTATYMAS // NUGINČIJIMAS // SUTUOKTINIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL TURTINES PRIEVOLES // IR KT.

DAIKTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

NUOSAVYBĖS TEISĖS GYNIMAS // NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS // SERVITUTAS // HIPOTEKA // ĮKEITIMAS // IR KT.

SUTARTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

PIRKIMAS – PARDAVIMAS // RANGA // STATYBOS // REMONTAS // GAMYBA // DRAUDIMAS // NUOMA // PRELIMINARIOJI SUTARTIS // IR KT.

SANDORIŲ NEGALIOJIMAS

APGAULĖ // SUKLYDIMAS // EKONOMINIS SPAUDIMAS // ĮGALIOJIMŲ VIRŠIJIMAS // FORMOS NESILAIKYMAS // APSIMESTINIAI SANDORIAI // TARIAMI // TIK DĖL AKIŲ SANDORIAI // IR KT.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

NETESYBOS // BAUDA // DELSPINIGIAI // NUOSTOLIAI // TURTINĖ ŽALA // NETURTINĖ // MORALINĖ ŽALA // NEGAUTOS PAJAMOS // PALŪKANOS // IR KT.

KREDITORIAUS // SKOLININKO // INTERESŲ GYNIMAS

CIVILINIŲ TEISIŲ PRIPAŽINIMAS // BUVUSIOS IKI TEISĖS PAŽEIDIMO PADĖTIES ATKŪRIMAS // KELIO TEISĘ PAŽEIDŽIANTIEMS VEIKSMAMS UŽKIRTIMAS // UŽDRAUDIMAS ATLIKTI VEIKSMUS, KELIANČIUS GRĖSMĘ ŽALAI ATSIRASTI // PREVENCINIS IEŠKINYS // PAREIGOS ĮVYKDYMO NATŪRA PRITEISIMAS // TEISINIO SANTYKIO NUTRAUKIMAS // PAKEITIMAS // IŠIEŠKOJIMAS IŠ PAŽEIDUSIO TEISĘ ASMENS TURTINĖS // NETURTINĖS ŽALOS // NUOSTOLIŲ // NETESYBŲ // BAUDOS // DELSPINIGIŲ // PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ AR PAREIGŪNŲ AKTUS //ACTIO PAULIANA // ĮSKAITYMAS // RESTITUCIJA // LAIDAVIMAS // GARANTIJA // RANKPINIGIAI // IR KT.

PAVELDĖJIMAS

PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS // PALIKIMO PRIĖMIMO TERMINO ATNAUJINIMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS FAKTIŠKAI PRADĖJUS TURTĄ VALDYTI // IR KT.

JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYMAS

GIMINYSTĖ // ASMENS IŠLAIKYMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS // PASTATO // ŽEMĖS // MIŠKO // VALDYMAS NUOSAVYBĖS TEISE // IR KT.

TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

ŠEIMOS TURTO PERLEIDIMAS // VAIKO VARDU PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // VAIKO TURTO PERLEIDIMAS // NEVEIKSNAUS // RIBOTAI VEIKSNAUS ASMENS // SANDORIŲ SUDARYMAS // IR KT.

GLOBOS // RŪPYBOS // NEVEIKSNUMO NUSTATYMAS

PRIPAŽINIMAS NEVEIKSNIU // RIBOTAI VEIKSNIU // GLOBA // RŪPYBA // TURTO ADMINISTRAVIMAS // IR KT.

ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

VALSTYBĖS // SAVIVALDYBĖS // INSTITUCIJŲ // ĮSTAIGŲ // ĮMONIŲ // SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS // NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ // DAIKTINIŲ TEISIŲ // JURIDINIŲ FAKTŲ // REGISTRAVIMAS // ŽEMĖTVARKA // PLANAVIMO DOKUMENTAI // IR KT.

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS

BAUDA // VIEŠIEJI DARBAI // SPECIALIOSIOS TEISĖS ATĖMIMAS // TURTO KONFISKAVIMAS // IR KT.

© 2023 BOGDIUN BIURAS // visos teisės saugomos